رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اردیبهشت معطر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اردیبهشت معطر

 

بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادى سنندج - ۱۳۸۸/۰۲/۲۲

 

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى القاسم المصطفى محمد و على اله الطّيبين الطّاهرين و صحبه المنتجبين سيّما بقيّةاللَّه فى الأرضين.

بسيار خرسندم و خداى متعال را سپاسگزارم كه توفيق عنايت كرد تا بار ديگر - ولو با فاصله اى زياد - در اين استان سرافراز و در ميان شما مردم عزيز و وفادار حضور پيدا كنم. كردستان سرزمين فداکاريهاى بزرگ است؛ سرزمين هنر و فرهنگ است؛ سرزمين صفا و وفادارى است؛ سرزمين مردمِ وفادارى است كه در حساسترين سالهاى عمر اين نظام و اين كشور با مردانگى خود و با رشادت خود، توطئه هاى بزرگى را خنثى كردند. سرزمين مردم با رشادت و با رشد عقلى و آگاهى است كه توطئه ى دشمن را در لحظات حساس تشخيص دادند و با فداكارى خود فتنه ى بزرگى را خاموش كردند، پيش از آنكه آن فتنه بتواند به هدفهاى شوم خود برسد. اين از ياد ملت ايران نخواهد رفت. كردستان در تاريخ انقلاب اسلامى، نشان افتخارى را با خود حمل ميكند كه در كمتر استانى نظير آن را ميشود ديد.

عزيزان من! برادران و خواهران من! در فجر پيروزى انقلاب اسلامى كسانى به دنبال اين بودند كه در كشور جنگ داخلى درست كنند و برادركشى به راه بيندازند. ستمگران جهانى از اين كه يك قدرت مستقل و متكى به دين و ايمان مذهبى در اين منطقه سر بلند كند، وحشت ميكردند و سراسيمه بودند؛ لذا همه ى نيروهاى خود و همه ى توان سخت و نرم خود را به ميدان آوردند تا شايد بتوانند اين مولود تازه پابه هستى گذاشته را در همان اولين قدمها نابود كنند و از بين ببرند. مردم كُرد در اين استان امتحان خوبى را در اين روياروئى بزرگ از خودشان نشان دادند. من كردستان را از نزديك ديده ام و در روزهاى محنت و سختى، عظمت ايستادگى اين مردم را با چشم مشاهده كرده ام. آنچه من از كردستان ميگويم، بسيارى مربوط به دانسته ها و اطلاعات شخصى خود من است كه آن را از نزديك مشاهده كرده ام. البته آوازه ى مقاومت مردم استان شما - در دورانهاى مختلف: چه در آغاز انقلاب، چه در دوران جنگ تحميلى - به گوش همه ى ملت ايران رسيده است.

 

Leader of the revolution, people gathered in Azadi Square in Sanandaj, Kurdistan Province

In the name of God the Merciful

Praise be to Allah Lord of the Worlds, prayer and peace be upon our Master and Prophet Mohammed Mustafa Abu al-Qasim and the God of divine good and his family Almentajabin Bakahallah especially in the Two Lands.

Am very happy And thank God for that success was due regard to other - Albeit with a large distance -  In this Province, and honored among you dear and loyal people will attend. Kurdistan is a land of great sacrifices; Land art and culture; Safa and is faithful to the land; The land is faithful in the life of the system and the country's most critical years of his manhood and his courage, great plot was foiled. Land, people with courage and intellectual growth and knowledge that the conspiracy of the enemy in their moments of Took off with his dedication and great intrigue, intrigue before it could reach my goals. The Iranian nation will never forget. Kurdistan Islamic history, the honor carries with it such as that seen in less provincial.

I loved!  My brothers and sisters! Fajr revolution in the country who had followed the civil war and fratricide to run properly. The independent power of an unjust world and relies on religious faith in this area is long over, there were fears  And were afraid; So all their forces and all their hard and soft power can be brought to the field being set to the newly born in the first steps to destroy and destroy.

Try to be good people in this province showed themselves in the big confrontation. I have seen close-up of Kurdistan and in the days of toil and hardship, the people with eyes have seen glory stand. What I say of Kurdistan, many related to his personal knowledge and information that I have observed it closely. The fame of the people of your province - in different periods: at the beginning of the revolution, whether in times of war - listen to all the Iranian nation has achieved.

 

در نگاه بیشتر ببینید