اردیبهشت معطر - دیدار رهبری با نخبگان استان

بيانات مقام معظم رهبری در ديدار برگزيدگان و نخبگان استان كردستان - 88/2/24

نثر مرحوم عبد الرحمن شرف كندى (هژار) كه دوستان اشاره كردند، حقاً كار بسيار بزرگى را انجام داده؛ اين ترجمه ى كتاب قانون ابن سينا يك كار پيچيده و مركب و بسيار ارزشمند است. هزار سال اين كتاب كه به زبان عربى به وسيله ى يك ايرانى نوشته شده و در طول قرنها در دانشگاه هاى بزرگ پزشكى عالم مورد استفاده قرار گرفته، به فارسى ترجمه نشده بود. من اطلاع داشتم كه تا اندكى قبل، مثلاً شايد تا صد سال قبل، در مدارس پزشكى كشورهاى اروپائى، قانون به عنوان يك مرجع مطرح بوده و به زبانهاى اروپائى ترجمه شده بوده؛ اما فارسى زبان از دانستن قانون محروم بود! در سالهاى اواسط رياست جمهورى به اين نكته توجه كردم كه ما چرا قانون را ترجمه نكرديم. يك جمعى را صدا كردم، گفتم بيائيد همت كنيد قانون را ترجمه كنيد. يك حكمى داده شد و رفتند دنبال اين كار. خوب، اين كارها عشق لازم دارد؛ با حكم و با فرمان اين كارها انجام نميگيرد. در همين اثنا به من خبر دادند كه اين كتاب ترجمه شده و - به نظرم كتاب حدود هشت جلد است - كتاب مرحوم هجار را آوردند. من كتاب را كه خواندم - حالا ما نه از پزشكى سررشته داريم، نه نشسته ام اين كتاب را با متن عربى قانون تطبيق كنم - ديدم هر كسى اين كتاب را بخواند، حقاً و انصافاً در مقابل استحكام و استوارى اين نثر زيبا سر تعظيم فرود مى آورد. خيلى خوب اين ترجمه انجام گرفته. من البته ايشان را نميشناختم؛ پرسيدم، گفتند ايشان كرد هستند. ان شاءاللَّه از آنچه كه ديديم و فهميديم، اميدوارم كه بتوانيم بهره ى كافى در جهت پيشرفت كشور عزيزمان و اين استان غنى و پربار ببريم.در اين دو روزى كه از حضور من در كردستان گذشته، در صحبتهائى كه من داشتم، بيشتر غلبه با توصيف دليرى هاى مردم كرد بوده است؛ چه در ديدار عمومى، چه در ديدار نظامى، چه در بعضى از بخشهاى ديگر، ليكن حقاً و انصافاً من اين جور يادداشت كردم كه زيبائى هاى ديگر اين مجموعه ى انسانى و اين بخش جغرافيائى كشور، بر جنبه ى دليرى و شهامت و شجاعت اين مردم كه يكى از خصوصياتشان است، غلبه دارد. زيبائى هاى زيادى در اين استان هست: اخلاق خوش، صداى خوش، طبيعت زيبا، شعر لطيف، ادبيات والا، فكر روشن، دل باايمان؛ اينها را انسان در اينجا مشاهده ميكند و مى بيند و حقاً و انصافاً جاى قدردانى دارد.خوشبختانه در نظام جمهورى اسلامى اين بخشِ ارزشمند، مورد احترام و مورد تمجيد است.

 
 
 

 

Leader statements in the province of elite and elite – 88/2/24

Prose of the late "Abdul Rahman honor Kennedy" (Hazhar) pointed out that I had indeed done a very large job, this translation of Ibn Sina's book is a complex and very valuable. Thousand years of Arabic language book written by an Iranian And major medical universities throughout the world, used for centuries, had been translated into Persian. I was informed that shortly before, or perhaps a hundred years ago, medical schools in European countries, legislation was introduced as a reference And has been translated into European languages​​, Persian language, but was deprived of knowing the law! In the early years of the presidency that we have to consider it because the law did not translate. A collective voice, I said let your efforts to translate the law. A ruling was given and went looking for it. Well, this work is to love with the judgment and decree of this work is not done. At the same time reported to me that this book has been translated and - I think the book is about eight volumes - books he brought Hjar - Now we have neither medical skill, but I'm sitting this book with Arabic text of law enforcement - I read this book to everyone, truly and fairly the strength and firm down with this beautiful prose brings. This translation was very good. I is not know, of course, I asked, he said, "Kurd" are. Allah of what we have seen and known, we can hope that enough interest in the progress of our country and this province take a rich and fruitful. In the last two day of my presence in Kurdistan, in which I talk more to cope with the brave people that has been described, either in general meeting, whether in the military meeting, either in some other sectors, Truly and fairly compact, but I made ​​a note Another beauty of this part of the human and geographical, The courage and bravery and courage of these people is one of the characteristics, are overcome. There is much beauty in this province: good morals, good sound, nature, beautiful, delicate poetry, literature, noble, clear thinking, I believe, these people are in here and sees truly and fairly deserves wide recognition. Fortunately, the system the valuable part of the Islamic Republic, is respected and praised.

Loading the player...