جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

اردیبهشت معطر - دیدار رهبری با مردم بیجار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اردیبهشت معطر - دیدار رهبری با مردم بیجار

بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم بیجار - تاریخ: 88/02/28

آنچه در مورد شهر بيجار جلب توجه ميكند، اين است كه اين مردم با محبت اهل بيت - چه شيعه و چه سنى، بخصوص شيعيان كه پيرو مكتب اهل بيت هستند - توانسته اند از آزمايشهاى بزرگى سربلند بيرون بيايند. اين مردم عزيز در مرزدارى كشور اسلامى امتحان خود را بخوبى دادند؛ نمره ى قبولى گرفتند. مردم كردستان در همه ى اقطار اين استان، از جمله در شهر بيجار كه مركز تشيع است، شيعه و سنى با يكديگر و در كنار يكديگر زندگى ميكنند و يك نمونه اى از همبستگى اسلامى و وحدت اسلامى را نشان ميدهند. اينها در خور تقدير است. برادران مسلمان، وحدت اسلامى را بر افتراق مذاهب شيعه و سنى ترجيح دهند و نگذارند اختلاف مذهبى به اختلاف مشى و روش و جهتگيرى منتهى شود، به خاطر اين است. وحدت اقوام ايرانى، وحدت مذاهب اسلامى، وحدت جريانهاى گوناگون سياسى، تضمين كننده ى ابهت كشور است. اين جا هم من به همه توصيه ميكنم. آن جائى كه اكثريت با برادران اهل سنت است، اين توصيه ى ما بود. اين جا هم كه اكثريت با برادران شيعه است، باز اين، توصيه ى ماست: با يكديگر برادر باشيد، با يكديگر هم راه و هم دست باشيد، به يكديگر كمك كنيد.

 

Supreme Leaderstatements in meeting with people Bijar – 88/02/28

What is striking about Bijar city, these people loving household - both Shiite and Sunni, Shia, especially the followers of Ahle Bayt are - have been proud of the great tests come out. These dear people were well on their exam Marzdaran Islamic countries; score was accepted. The people of Kurdistan province in all diameters, The Shia in the city center is Bijar, Shiites and Sunnis together and live together in their
And a sample of an Islamic solidarity and show of Islamic unity. It is worthy of appreciation. Muslim Brothers, the Islamic unity on religious differences between Shiite and Sunni religious preference, and do not lead to the Mission & methods and orientations, is because of this. Iranian ethnic unity, unity of religions, various factions of political unity, ensuring the country is impressive. I recommend this place. Where the majority is Sunni brothers, This was our recommendation. It is here that the majority Shiite brothers, opened this recommendation is: be brothers to each other, both with each other and the ways you can help each other.

 

در نگاه بیشتر ببینید