رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آجرچینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آجرچینی

آجر را مي توان به عنوان يكي از مقاومترين مصالح ساختماني دسته بندي كرد. به دليل اینکه انواع مختلف خاك رس، آجرهاي بسيار متفاوت با رنگ هاي بسيار متنوع  از تقريباً سفيد گرفته تا خاكستري، آبي نزديك به سياه، قهوه اي، نارنجي و سرخ مي توان توليد كرد. برخي از آجرها آب زياد و برخي ديگر آب كمي جذب مي كنند و يا اصلاً آبي جذب آنها نمي شود. برخي حالت راست گوشه داشته و از لبه هاي تيزي برخوردارند و برخي ديگر شكل نامنظم دارند.

آجر تراشی

شهر سنندج در طول تاریخ به دلیل تولید آجرهای تزیینی و نقش دار مورد توجه بوده است. قدیمی ترین نمونه های هنر آجرکاری و نماسازی داخل و خارج بنا در این استان، مربوط به دوران صفویه است. هر چند در مقبره "امامزاده عقیل" در "یاسوکند" بیجار، جفت کاری آجرنمای بنا و یا در طاق و قوس و فیلپوش (سکج)، فرم های مربوط به سلجوقیان به کار رفته است.

 

انواع آجر:

1- آجرهاي معمولي: فاقد سطوحي با پرداخت ويژه هستند و براي كارهايي با اهميت ظاهري درجه2 و يا هر كار ديگري كه بعداً با مصالح ديگري پوشانده مي شوند.

2- آجرهاي نما: از رويه اي پرداخت با بافتي ماسه اي يا صاف برخوردارند. براي روكار ساختمانها و ايجاد نمايي مقاوم و دلپذير استفاده مي شود.

3- آجرهاي مهندسي: بسيار متراكم اند و در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرند: - ديوارها يا جرزهايي كه بارهاي سنگيني تحمل مي كنند.- ديوارهاي حايل – پايه هاي كناري و پايه هاي مياني پله ها – پوشش داخلي ميله ي دودكش هاي بتني –كانالهاي آجري فاضلاب و هر نوع ديواركشي كه در معرض آب و هوا، فرسايش يا حمله ي اسيدي قرار دارد.

4- آجرهاي نسوز: آجرهاي ويژه اي هستند كه در مواردي مورد استفاده قرار مي گيرند كه مقاومت در برابر گرما مورد نظر باشد.

5-  آجر ماسه – آهكي: مصالح مورد استفاده، آهك و ماسه به نسبت تقريبي 1 به 8 است كه با مقدار بسيار كمي آب با هم مخلوط مي شوند. براي اسفاده در كارهايي مناسب است كه مقاومت بالا مورد نظر باشد يا كار پيوسته در معرض اشباع شدگي با آب يا در معرض دماهاي زير صفر قرار داشته باشد.

6- آجرهاي بتني: مصالح مورد استفاده سيمان و ماسه است.

پيوندهاي آجرچيني: اين اصطلاحي است كه به آرايش هاي شناخته شده ي مختلف آجرچيني ديوارها اطلاق مي گردد. وجود اين طرح هاي پيوندي براي ديوارهايي كه بارهاي سنگيني را تحمل مي كنند امري اساسي است و بدين ترتيب تا حد امكان از تخريب سازه اي جلوگيري مي شود.

با پيوند صحيح آجرچيني در گوشه ها، جرزهاي متصل، ديوارهاي متصل و جداكننده و اطمينان يافتن از مهار شدن كامل آنها به يكديگر، علاوه بر توزيع بار يكنواخت در سراسر ديوار، پايداري نيز حاصل مي گردد.

اما به هر حال پيوند آجرچيني تنها به موضوع مقاومت محدود نمي شود. اغلب براي ايجاد ظاهري دلپذير و ايجاد طرح هاي تزييني در نماي آجركاري از پيوندهاي آجرچيني استفاده مي شود.

 

Bricklayer

Bricks can be categorized as one of the strongest building materials. Because different types of clay, bricks, very different, very diverse, with colors ranging from almost white to gray, blue, nearly black, brown, orange and red can be produced. Some of the bricks absorb much water and others a little water or no water and does not attract them. Some states had the right corner and the edges are sharp and some are irregularly shaped.

Brick masonry

City due to the historically significant role has been produced and decorative bricks. Most instances brickwork and viewing of art inside and outside the building in this province, is related to the Safavid era. Although the tomb, "Aqeel Shrine" in "Yasvknd" Bijar, working in pairs or in the rowlock arch and arch and Fylpvsh (Skj), has been used to form the Seljuks.

Brick:

1 - ordinary bricks: there are no specific pay levels and to work with the apparent importance of grade 2 or any other work which are then covered with another material.

2 - bricks facade of procedural texture to smooth sand or enjoy. Resistant buildings and superficies created for exponential and pleasant to use.

3 - engineering bricks, are very dense and are used in the following cases: - wall or Jrz·hayy that they bear a heavy load. - Retaining Wall - side base and middle of the stairs - concrete chimney lining rod - channels with exposed brick sewer and Dyvarkshy any weather, erosion, or invasion is acidic.

4 - refractory bricks, special bricks that are used in cases where heat resistance is required.

5 - brick sand - lime, used materials, lime and sand ratio is approximately 1 to 8 with very little water can be mixed together. Used a high tolerance for the good things about working continuously or at saturation with water or exposed to temperatures below zero may be used.

6 - concrete bricks, cement and sand materials are used.

Bricklayer links: This is a term that refers to the arrangement known as the walls of the bricklayer. These plans are linked to the walls, which is essential to bear heavy loads, and thus possible structural damage is prevented.

Bricklayer with a proper link in the corners, connected Jrz · hay, and the separator wall and connect them to each other, assuring complete control, in addition to a uniform load distribution across the wall, the stability is achieved.

However, bricklayer bond strength is not confined only to the subject. Often create a pleasant appearance and create decorative designs in view bricklayer brickwork of the bonds is used.

 

در نگاه بیشتر ببینید