ساقی وه هار

متن شعر به زبان محلی

ساقی وه هاره ن ، ساقی وه هاره ن

بولبول نه گولشه ن ، گول نه گولزارمان

فه سلی گول گه شته ن ، چاخی وه هاره ن

سه و زه ن فه رش و له ق شکوفه داره ن

ساقی خسته ی زولف عه نبه رینی توم

چه مه رای با ده ی که و سه رینی توم

ده خیلم ساقی جه و با ده ی سه ر جوش

جامی مه ی یپم ده ر تا نوش که روون نوش

فه سلی گول گه شته ن واده ی گولانه ن

عه ترشان ده وای ده ردی دلانه ن

ئیمه و دل هه ر دوو به زاری ولالان

با بشمی وه سه یر بارگه ی عه و دالان

په ی  دیدارشان گه رمی تا سه مه ن

سه رزه مین گرته ن ، دووی هه ناسه مه ن

با به دوعای خه یر یاران که رمی شاد

خاسی عه ودالان با وه رمی وه یاد

فه سلی گول گه شته ن واده ی گولانه ن

عه ترشان ده وای ده ردی دلانه ن

ساقی وه هاره ن ، ساقی وه هاره ن

بولبول نه گولشه ن ، گول نه گولزارمان

سوراحی لب ریز ساغه ر ئاماده ن

وه ختی نوشای « وه ی » ن خاتران شاده ن

ساقی خسته ی زولف عه نبه رینی توم

چه مه رای با ده ی که و سه رینی توم

ده خیلم ساقی جه و با ده ی سه ر جوش

جامی مه ی یپم ده ر تا نوش که روون نوش

 

ترجمه فارسی شعر

ساقی بهار است ، ساقی بهار است

بلبل در گلشن و گل در گلزار است

فصل گلگشت است و موسم تفرج

زمین پوشیده از سبزه و شاخها غرق شکوفه است

ای ساقی دل من در هوای زلف عنبرافشان توست

و چشم به راه ساغری از چشمه کوثر توام

الا ای ساقی از آن باده ای که جان را به وجد می آورد .

جامی به من ده تا با اشتیاق بنوشم .

فصل گلگشت است و موسم گل

و عطر گلها شفابخش دل های بیمار است .

بگذار من و دل هر دو مشتاق و پریشان

به دیدار بارگاه « ابدال » برویم .

از شوق دیدار آنها سر از پا نمی شناسم .

بنگر که آه عاشقانه من همه جا را فرا گرفته است .

بگذار با دعای خیر دل یاران را شاد کنیم .

و از خوبیها و مجاهدتهای ابدال ( برگزیدگان راه خدا ) یاد کنیم .

فصل گلگشت است و موسم تفرج

زمین پوشیده از سبزه و شاخها غرق شکوفه است

ساقی بهار است ، ساقی بهار است .

بلبل در گلشن و گل در گلزار است .

سوراحی لب ریز و ساغر آماده است .

بیایید یاران که هنگام نوشیدن شراب روحانی است .

ای ساقی دل من در هوای زلف عنبرافشان توست

و چشم به راه ساغری از چشمه کوثر توام

الا ای ساقی از آن باده ای که جان را به وجد می آورد .

جامی به من ده تا با اشتیاق بنوشم .

 

شاعر : صیدی اورامی