فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

ایستگاه های استان کردستان نوع برنامه فرکانس قدرت
آبیدر ورزش 92 200
آبیدر فرهنگ 106 200
آبیدر پيام 104 200
آبیدر سراسري 90 200
بابا رشانی پيام 103.6 10
بابا رشانی معارف 96.8 10
بابا رشانی ورزش 93.6 10
بابا رشانی قرآن 100.1 10
بانه سراسري 90 10
بانه جوان 88 20
بانه فرهنگ 106 20
بانه قرآن 100 20
بانه پيام 104 20
بیجار قرآن 100 200
بیجار پيام 104 200
بیجار ورزش 92 100
بیجار جوان 88 200
بیجار فرهنگ 106 200
تپه امام مریوان جوان 88 200
تپه امام مریوان ورزش 92 200
تپه امام مریوان قرآن 100 200
تپه امام مریوان پيام 104 200
تپه امام مریوان سراسري 90 10
دهگلان(کوه باشماق) قرآن 100.3 200
دهگلان(کوه باشماق) پيام 104.3 200
دیواندره پيام 104 20
دیواندره سراسري 90 20
دیواندره جوان 88 10
دیواندره فرهنگ 106 20
دیواندره قرآن 100 20
ژالانی فرهنگ 107.3 10
ژالانی معارف 96.9 10
ژالانی قرآن 100.2 10
ژالانی پيام 103.7 10
سروآباد(شهر) قرآن 99.8 10
سروآباد(شهر) پيام 103.8 10
سروآباد(شهر) فرهنگ 105.8 10
سروآباد(شهر) ورزش 91.8 10
سروآباد(شهر) جوان 87.8 10
سقز(پارک لاله) جوان 88 20
سقز(پارک لاله) فرهنگ 106 20
سقز(پارک لاله) قرآن 100 20
سقز(پارک لاله) پيام 104 20
سقز(پارک لاله) سراسري 90 10
شویشه قرآن 98.7 10
شویشه معارف 95.4 10
شویشه پيام 102.2 10
شویشه فرهنگ 105.8 10
صلوات آباد پيام 105 10
قروه معارف 96 100
قروه جوان 88 200
قروه قرآن 100 200
قروه پيام 104 200
مریوان(مخابرات) استاني 88.1 10
موچش معارف 98 10
موچش ورزش 91.5 10
موچش قرآن 101.5 10
موچش استاني 94.7 10
کامیاران پيام 104.6 20
کامیاران سراسري 90.6 20
کامیاران جوان 88.6 10
کامیاران فرهنگ 106.6 20
کامیاران قرآن 100.6 20
وزانه برونمرزي 105 10000
وزانه استاني 95 10000
آبیدر قرآن 100 200
دهگلان(کوه باشماق) فرهنگ 106.3 200
دهگلان(کوه باشماق) ورزش 92.3 200
نگل جوان 88.1 15
نگل قرآن 101.4 15
آبیدر جوان 88 200
صلوات آباد جوان 89 10
صلوات آباد فرهنگ 107 10
صلوات آباد ورزش 93 10
صلوات آباد قرآن 101 10
بیجار معارف 96 200
دهگلان(ایستگاه رادیویی) جوان 88.8 10
دهگلان(ایستگاه رادیویی) فرهنگ 106.8 10
دهگلان(ایستگاه رادیویی) قرآن 100.8 10
دهگلان(ایستگاه رادیویی) ورزش 92.8 10
آبیدر استاني 94 200
توپ آغاج جوان 88 20
توپ آغاج ورزش 93 20
توپ آغاج معارف 97 20
توپ آغاج قرآن 101 20
توپ آغاج پيام 105 20
توپ آغاج فرهنگ 107 20
بويين جوان 88.5 200
بويين سراسري 90.5 20
بويين ورزش 92.5 20
بويين قرآن 100.5 20
بويين پيام 104.5 20
بويين فرهنگ 106.5 20
خليچيان استاني 94.6 200