جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
سخنرانی 03:00
نام های زیبای خداوند 03:55
تلاوت قرآن مجید + دو اذان صبح + مناجات 04:15
آنونس برنامه های شبکه 04:30
آواها و نواهای کردی 04:35
تنظیمی پخش 04:55
آنونس برنامه های شبکه 06:10
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:15
آنونس برنامه های شبکه 06:50
پیام کوتاه (ورزشی) 07:00
معرفی برنامه های شبکه 07:10
قند و عسل 07:15
آنونس برنامه های شبکه 07:50
پخش کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
معرفی برنامه های شبکه 10:30
گیژاو 10:35
ئاخیو 11:00
آواها و نواها 11:20
آنونس برنامه های شبکه 11:55
آگهی + آنونس 12:55
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
پخش (مناجات) 13:35
معرفی شهید 13:40
آگهی + psa 13:55
اخبار سراسری 14:00
آواها و نواهای کردی 14:40
خبر محلی 15:00
اخبار استان 16:00
سخنرانی رهبری 16:10
اذان عصر در فقه شافعی 17:10
کی به رکی ئاویه ر 19:00
ته منداران 19:30
پخش (معرفی شخصیت) 20:15
چیروکی په پووله کان 20:20
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 20:45
معرفی شهید 22:00
اذان عشاء در فقه شافعی 22:05
کانیاوی ئه ده ب 22:10
پخش به یتی کوردی 23:55