جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
هه تا دوو 00:00
خبر سراسری (30) +نشانه ایستگاهی 00:00
شبهای ایران 00:30
خوشنوایان 02:10
ژیله مو (30 تامینی) 02:30
وه ره شیله (تکرار) 03:00
نوقله کوردی (30 تکرار) 03:30
چوار باخ (تکرار) 04:00
تیشکی ئیمان 04:25
باکس اذان گاهی(صبح) 04:40
مناجات 04:50
گولزاری هه میشه وه هار (تامینی پخش) 05:00
نشانه ایستگاهی + آنونس برنامه 05:15
هفت سنگ 05:20
تنظیمی پخش 05:40
دل ئاژو 05:45
سرود جمهوری اسلامی ایران + تلاوت قرآن 06:00
سریوه 06:05
تنظیمی پخش 06:30
آواها و نواها 06:45
وه ر زین 07:15
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا 07:40
نشانه ایستگاهی 07:50
اعلام برنامه +کلام رهبری 07:55
خبر سراسری + نشانه ایستگاهی 08:00
گواری زانستی 08:35
لبخند ایرانی (تامینی صدای استانها) 09:00
آنونس برنامه 10:30
ما میتوانیم 11:00
هفت سنگ 11:35
psa + پیام کوتاه 11:55
هه تا دوو (زنده) 13:00
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا 13:55
خبر سراسری 14:00
تنظیمی پخش 14:30
در پرتو آفتاب 14:35
اعلام برنامه 14:50
اعلام برنامه+psa 15:00
باوی کورده واری 15:10
تازه لاوان 15:40
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 15:55
خبر استان+ نشانه ایستگاهی 16:00
چوار باخ 16:15
ئیوه وبه رپرس 17:00
ئیواره ی هه ینی 17:30
باکس اذان گاهی(مغرب) 18:30
گلزار همیشه وه هار 19:40
ژیله مو (30 تامینی) 20:00
وه ره شیله 20:10
چیروکی نیشتمان 20:30
گواری زانستی 20:35
آنونس اعلام برنامه+ آگهی+psa 20:55
آوا ها و نما ها 21:00
تنظیمی پخش 21:25
ما میتوانیم 21:40
نوقله کوردی (تکرار) 22:00
نشانه ایستگاهی 22:45
کانیاوی ادب 22:50
هه تا دو(تکرار) 23:20
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 23:55