جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
زایله (تکرار) 02:00
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:45
آنونس برنامه های شبکه 03:30
پخش به یتی کوردی 03:35
آنونس انتخابات 04:10
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 04:20
جزء خوانی 04:45
نام های زیبای خداوند 05:10
تنظیمی پخش 05:45
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی +psa 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
اخبار سراسری 08:00
آگهی + psa 08:30
پخش 08:35
معرفی برنامه های شبکه 08:55
پخش (معرفی شخصیت) 09:50
خبر محلی 10:00
آگهی + psa 10:10
ئاخیو 10:55
حه وت سه نگ 11:40
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
سلاو دایکی شه هید 13:40
اخبار سراسری 14:00
آگهی + psa 14:50
آنونس معرفی برنامه های شبکه 14:55
معرفی برنامه ها 15:10
psa + پیام کوتاه 15:55
اخبار استان 16:00
سریوه(تولیدی) 16:15
اذان عصر در فقه شافعی 17:05
آگهی +psa 17:10
پرشنگی ئه وین 18:45
شنه ی ره حمت 19:00
معرفی برنامه های شبکه 19:30
آگهی + psa 19:40
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 20:30
معرفی برنامه های شبکه 20:45
آگهی + psa 20:50
psa + پیام کوتاه 20:55
شه و چرا 21:00
تریفه (زنده) 21:00
ادامه تریفه(زنده) 21:15
ادامه ی شه و چرا 21:55
چیروک په پوله کان 22:00
به یتی کورده واری (تکراری) 22:10
طنز نوقله کوردی 22:30
آنونس برنامه های شبکه 22:55
هه تا یه ک(تکرار) 23:00
پخش به یتی کوردی 23:55